ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vind je de kleine lettertjes – maar net als met onze zelfmaakpakketten willen we dat alles glashelder is als het om je bestelling gaat!

Als je vragen hebt voor, tijdens of na je bestelling, schrijf ons dan een email via [email protected]. We zijn er om je te helpen.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mamahoela.

1.2 Door te bestellen gaat de klant akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mamahoela erkend.

1.4 Mamahoela garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Bij online verkoop zal Mamahoela bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Mamahoela zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mamahoela geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt een rapport van de vervoerder met weigering van acceptatie door de klant tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de Mamahoela website zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

4. Betaling

4.1 Mamahoela accepteert de volgende betalingen: creditcard, Paypal, Ideal. Veiligheid van betalingen wordt gewaarborgd door Mollie.

5. Retouren

5.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mamahoela heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.2 De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 dagen na aflevering melding te maken bij Mamahoela. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

5.3 De producten moeten worden teruggezonden in de originele verpakking en in nieuwstaat. Indien de producten bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

5.4 Mamahoela betaalt binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant terug.

5.5 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de klant. Terugzenden komt voor rekening van Mamahoela voor klanten in Nederland. Voor klanten in het buitenland is terugzending voor eigen rekening.

6. Klantgegevens en privacy

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mamahoela, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mamahoela. Mamahoela houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

6.2 Mamahoela respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie onze Privacy Policy voor meer informatie.

7. Garantie

7.1 Mamahoela garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid.

7.2 Mamahoela is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mamahoela) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Mamahoela. De producten moeten in dat geval worden teruggezonden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de klant door Mamahoela gegrond worden bevonden, zal Mamahoela naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een regeling over de schadevergoeding treffen, waarbij schadevergoeding beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van het product.

8. Aanbod 

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Aanbiedingen van Mamahoela gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.3 Mamahoela kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomsten

9.1 Een overeenkomst tussen Mamahoela en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mamahoela op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Mamahoela behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Mamahoela zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

11. Overmacht

11.1 Mamahoela is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die redelijkerwijs niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mamahoela, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Mamahoela behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de inhoud van de overeenkomst te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mamahoela gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Mamahoela is niet aansprakelijk voor schade aan objecten of personen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, en enkel de klant, om te waarborgen dat objecten die met Mamahoela zelfmaakpakketten zijn gemaakt veilig worden gebruikt. Dit is uitdrukkelijk niet de verantwoordelijkheid van Mamahoela.

13. Eigendom

13.1 Eigendom van alle door Mamahoela aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Mamahoela zolang de klant de vorderingen van Mamahoela uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan.

13.2 De door Mamahoela geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Objecten gemaakt met Mamahoela pakketten mogen niet worden doorverkocht.

13.3 Mamahoela heeft de rechten op haar ontwerpen, merk, patronen en instructies. Deze mogen niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Mamahoela.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen over deze algemene voorwaarden: neem contact op met Mamahoela via [email protected].

Winkelwagen
10% korting trommel mamahoela

Schrijf je in voor nieuws, gratis maak-ideeën en geheime kortingen

We delen nooit je e-mailadres. We mailen je 1-2 keer per maand. Je kan elk moment opzeggen. 

Schrijf je nu in voor 10% korting!